Hotline: 0829 261219

Hỗ trợ trực tuyến

hot line
0829261219

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8

Trong ngày: 20

Trong tháng: 1247

Tổng truy cập: 26429

Đối tác - khách hàng

BETTERFLOOR ® WB 1000 - Sơn sàn Epoxy gốc nước - Phủ WB 1000

BETTERFLOOR ® WB 1000 - Sơn sàn Epoxy gốc nước - Phủ WB 1000

Giá bán: Liên hệ
  • Mã sản phẩm: WB 1000
  • Tình trạng: còn hàng
  • Lượt xem: 878
  • Dùng sơn bảo vệ trong môi trường chịu hóa chất và ma sát cao trên bề mặt nền bê tông như : nhà ga , cảng , nhà xe , nhà kho , kho lạnh , lối đi xe nâng , nhà beáp , sân bay , xưởng điện tử , nhà máy điện , xưởng điện máy , hóa chất và bệnh viện …

Thaønh phaàn cô baûn    Sôn hai thaønh phaàn treân cô baûn nhöïa Epoxy löu hoùa vôùi polyamide heä nöôùc.

Söû duïng                           Laø lôùp phuû saøn duøng sôn baûo veä trong moâi tröôøng chòu hoùa chaát vaø ma saùt cao treân beà maët neàn beâ toâng nhö : nhaø ga , caûng , nhaø xe , nhaø kho , kho laïnh , loái ñi xe naâng , nhaø beáp , saân bay , xöôûng ñieän töû , nhaø maùy ñieän , xöôûng ñieän maùy, hoùa chaát vaø beänh vieän …

Ñaëc ñieåm                        Khaû naêng baùm dính vaø choáng aên moøn toát .

                                        Khaû naêng chòu ñöïng moâi tröôøng hoùa chaát.

                                        Maøu saéc : theo yeâu caàu

Soá lieäu kyõ thuaät               Daïng ñoùng goùi : 10 kgs/boä vaø 20 kgs/boä .

                                        Thaønh phaàn : Hai

                                        Ñoä nhôùt (28 oC) : khoaûng 90KU

                                        Tyû leä pha troän : phaàn sôn : phaàn chaát cöùng theo troïng löôïng 1:1

                                        Thôøi gian soáng cuûa hoãn hôïp (28 oC) : 40 phuùt

                                        Tyû troïng rieâng : khoaûng 1.20

                                        Haøm löôïng raén : khoaûng 70%

                                        Ñieåm chaùy : 24 oC

Duïng cuï thi coâng            Söû duïng coï laên

                                        Dung moâi : nöôùc maùy 5~10%

                                        Thôøi haïn söû duïng : 12 thaùng

                                        Ñoä phuû : 4~5 m2/kg/lôùp

                                        Ñoä daøy maøng sôn khoâ : 100μm/lôùp

                                        Thôøi gian Khoâ sôø : 3 giôø ôû 28 oC

                                        Khoâ hoaøn  toaøn : 24 giôø ôû 28 oC

                                        Thôøi gian sôn lôùp keá tieáp : Toái thieåu 12giôø . Toái ña 12 thaùng ôû 28 oC

Kyõ thuaät sôn                    Chuaån bò cho lôùp loùt, beà maët phaûi ñöôïc röûa saïch vaø khoâ.

                                        Ñeå nôi maùt , khoâ raùo vaø thoaùng gioù.

Baûo quaûn                        Khoâng ñeå gaàn nguoàn nhieät , tia löûa , ngoïn löûa .

Löu yù khi söû duïng            Phaûi söû duïng heä thoáng thoâng gioù.Traùnh tieáp xuùc vôùi da thöôøng xuyeân , phaûi söû duïng thieát bò baûo hoä lao ñoäng .Neáu sôn tieáp xuùc vôùi vuøng maét , phaûi laäp töùc röûa döôùi voøi nöôùc trong voøng 20 phuùt , sau ñoù boâi thuoác ñaëc trò .Ñoïc kyõ höôùng daãn söû duïng tröôùc khi duøng

Tieâu chuaån kieåm tra        Cöôøng ñoä neùn                     80.00N/mm2                    ASTM C579

                                        Cöôøng ñoä caêng ra               35.00N/mm2                     ASTM C367

                                        Ñoä thaám nöôùc                      Keùm hôn 1.0mm              JIS K5400

                                        Khaùng va ñaäp                       1/4’’ x 500g x 30 cm       JIS K5400

                                        Ñoä cöùng                               H                                        JIS K5400

                                        Ñoä baùm dính (caét oâ vuoâng) 100/100                           JIS K5400

Sản phẩm liên quan

0829261219
0829261219
Facebook