Hotline: 0829 261219

Hỗ trợ trực tuyến

hot line
0829261219

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9

Trong ngày: 21

Trong tháng: 1248

Tổng truy cập: 26430

Đối tác - khách hàng

Bettercrete ® 1800 MF-PU tự san phẳng

Bettercrete ® 1800 MF-PU tự san phẳng

Giá bán: Liên hệ

BETTERCRETE ® 1800 MF

Sôn saøn PU - Töï san phaúng 1800 MF-Coâng ngheä Nhaät Baûn

 

Thaønh phaàn cô baûn        Laø vaät lieäu töï san phaúng goác Polyurethane, thaân thieän moâi tröôøng. Ba thaønh phaàn, coù beà maët nhaùm mô khi hoaøn thieän, khaùng hoùa chaát, vaø chòu ñöôïc söï thay ñoåi nhieät ñoä ñoät ngoät, choáng tröôït coù tính deûo dai cô hoïc…

Söû duïng                           Laø lôùp phuû hoaøn thieän töï san phaúng cao caáp duøng sôn baûo veä trong moâi tröôøng chòu hoùa chaát vaø ma saùt cao treân beà maët neàn beâ toâng nhö : nhaø ga , caûng , nhaø xe , nhaø kho , kho laïnh , loái ñi xe naâng , nhaø beáp , saân bay , xöôûng ñieän töû , nhaø maùy ñieän , xöôûng ñieän maùy vaø hoùa chaát …

Ñaëc ñieåm                        Khaû naêng baùm dính vaø choáng aên moøn toát .

                                        Khaû naêng chòu ñöïng moâi tröôøng hoùa chaát , nöôùc vaø nöôùc bieån cao

                                        Beà maët nhaùm môø

Soá lieäu kyõ thuaät               Daïng ñoùng goùi : 20 kgs/boä .

                                        Thaønh phaàn : Ba

                                        Ñoä nhôùt (28 oC) : khoaûng 70KU

                                        Tyû leä pha troän :  3: 3:14 theo troïng löôïng (phaàn A: phaàn B: phaàn C).

                                        Thôøi gian soáng cuûa hoãn hôïp (30 oC) : 10~15 phuùt. 

                                        Tyû troïng rieâng : khoaûng 1.20

                                        Haøm löôïng raén : khoaûng 80%

                                        Ñieåm chaùy : 35 oC

Duïng cuï thi coâng            Söû duïng laên gai

                                        Dung moâi : Khoâng söû duïng

                                        Thôøi haïn söû duïng : Phaàn A: 6 thaùng

                                                                                    Phaàn B: 12 thaùng

                                                                                    Phaàn C: 12 thaùng      

                                        Ñoä phuû : 1.9 kg/mm/m2

                                        Ñoä daøy maøng sôn khoâ : 3~6mm/lôùp

                                        Thôøi gian khoâ : Khoâ sôø : 8 giôø ôû 30 oC

                                        Khoâ cho ngöôøi ñi laïi : 24 giôø ôû 30 oC

                                        Khoâ cöùng chòu taûi troïng: 7 ngaøy.

                                        Thôøi gian sôn lôùp keá tieáp : Toái thieåu  24 giôø . Toái ña 14 thaùng ôû 28 oC

Kyõ thuaät sôn                    Chuaån bò cho lôùp loùt, beà maët phaûi ñöôïc röûa saïch vaø khoâ.

                                        Ñeå nôi maùt , khoâ raùo vaø thoaùng gioù.

Baûo quaûn                        Khoâng ñeå gaàn nguoàn nhieät , tia löûa , ngoïn löûa .

Löu yù khi söû duïng            Phaûi söû duïng heä thoáng thoâng gioù.Traùnh tieáp xuùc vôùi da thöôøng xuyeân , phaûi söû duïng thieát bò baûo hoä lao ñoäng .Neáu sôn tieáp xuùc vôùi vuøng maét , phaûi laäp töùc röûa döôùi voøi nöôùc trong voøng 20 phuùt , sau ñoù boâi thuoác ñaëc trò .Ñoïc kyõ höôùng daãn söû duïng tröôùc khi duøng

Tieâu chuaån kieåm tra        Cöôøng ñoä neùn                     80.00N/mm2                    ASTM C579

                                        Cöôøng ñoä caêng ra               25.00N/mm2                     ASTM C367

                                        Ñoä thaám nöôùc                      Keùm hôn 1.0mm           JIS K5400

                                        Khaùng va ñaäp                       1/4’’ x 500g x 30 cm     JIS K5400

                                        Ñoä cöùng                               5H                                    JIS K5400

                                        Ñoä baùm dính (caét oâ vuoâng) 100/100                           JIS K5400

0829261219
0829261219
Facebook